Oppilaskunta

2016-2017

OPPILASKUNTATOIMINTA

Koulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Joka luokassa valitaan vapaaehtoisten ehdokkaiden keskuudesta kaksi oppilaskunnan edustajaa. Heistä muodostuu edustajisto, jossa on yhteensä 32 jäsentä. Yksittäisiä tehtäviä voidaan jakaa myös pienemmille ryhmille.

Tänä lukuvuonna olemme katsoneet parhaaksi jatkaa syyslomaan saakka viime kevään edustajilla. Uudet edustajat äänestetään luokissa loman jälkeen. Tällä tavoin kaikilla luokilla on aikaa tutustua uusiin luokkatovereihinsa ennen äänestystä.

Kuka tahansa 5.-6.-luokkalainen koulun oppilas voi asettua ehdolle oppilaskunnan puheenjohtajaksi tai sihteeriksi riippumatta siitä, onko päässyt oman luokkansa edustajaksi. Aloite tähän tuli oppilaalta syksyllä 2015. Puheenjohtajalla ja sihteerillä on kokousten johtamisen lisäksi muitakin tehtäviä omien edellytysten mukaan ja he näyttävät koulutovereilleen esimerkkiä hyvästä asenteesta ja yhteistyöstä. Vaalissa äänestävät kaikki koulun oppilaat.

Oppilaskuntatoiminnan kautta pyritään tuomaan esille oppilaiden ajatuksia koulusta. Edustajat pyrkivät vaikuttamaan koulun viihtyvyyteen ja tuomaan esille kiusaamisen vastaista henkeä. He osallistuvat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Perustehtävänä on toimia oman luokan yhteyshenkilönä ja tuoda oppilaiden keskuudessa esiin nousseita ajatuksia kokouksiin käsiteltäväksi. Edustajisto kokoontuu suunnilleen kuukausittain koulun ruokalassa aamupäivän aikana. Ohjaajana toimii luokanopettaja Joanna Ahlman.

Ihan jokaisen oppilaan kannattaakin muistaa tuoda ajatuksiaan reippaasti esille joko oman luokan edustajille tai suoraan ohjaavalle opettajalle. Esim. viime vuoden ajatuksista yksi on toteutumassa ihan lähiaikoina: koulun pihalle saadaan uudet rekkitangot.

Edustajia osallistuu myös Tampereen Lasten Parlamentin toimintaan. Neljä kertaa vuodessa osallistutaan oman alueen tapaamisiin (LTK eli Läntisen Tampereen koulut), jotka pidetään Lentsun klubilla. Lisäksi kaksi edustajaa osallistuu puolivuosittain Tampereen Lasten Parlamentin suurkokoukseen, joka pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös koko kaupungin oppilaskuntien yhteisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Toiminnan lähtökohtana on, että oppilaat itse kertoisivat, millaista koulun kehittämistä tai toimintaa he kaipaisivat ja sitten laitetaan hihat heilumaan.

JA 12.9.2016

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

SYYSLUKUKAUDEN KUULUMISIA

Syyslomaan saakka oppilaskunnan kokouksissa kokoontuivat viime vuoden edustajat. He antoivat mm. virallisia lausuntoja koulutyötä ohjaaviin asiakirjoihin ja miettivät, mihin oppilaskunnalle myönnettyä rahaa voisi käyttää. Jalkapallomaalit ja luokkien viihtyvyyttä lisäävät asiat saivat paljon kannatusta ja hankinta-asiat etenevät.

Lasten Parlamentin alueelliseen toimintaan eli LTK-tapaamiseen (Läntisen Tampereen koulut) osallistui to 13.10. sekä ke 16.11. kahdeksan vapaaehtoista oppilasta, joiden ei ole välttämätöntä olla luokkiensa oppilaskuntaedustajia. Tapaamiset järjestetään Lentsun Klubilla, ohjaajina toimivat nuorisotyöntekijät Miia Nivala ja Sanna Elo. Lasten Parlamentin suurkokous pidetään valtuustosalissa ke 30.11. Sinne saapuu oppilaskuntaedustajia kaupungin jokaisesta koulusta ja niin myös meiltä. Kevätlukukaudella LTK kokoontuu jälleen kahdesti ja loppukeväästä on toinen suurkokous. Lasten Parlamentin toiminnassa käsiteltävät asiat edustajien on tarkoitus tuoda tiedoksi omille kouluilleen.

Syysloman jälkeen luokissa äänestettiin uudet oppilaskuntaedustajat. Luokkansa edustajaksi toivoi pääsevänsä suunnilleen kolmasosa koulun oppilaista. Valintaprosessiin kuului, että kukin ehdokas piti luokassa vaalipuheen siitä, miksi juuri häntä kannattaisi äänestää. Tämän jälkeen jokainen oppilas sai antaa äänensä kahdelle luokkatoverilleen.

Uudet edustajat kutsuttiin ensimmäisen kerran koolle pe 11.11. Heidät pyydettiin koko koulun yhteisessä tilaisuudessa liikuntasalissa kaikkien eteen, mistä matkamme jatkui kokoukseen. Ensimmäinen kokous oli työntäyteinen. Oppilaat saivat vietäväksi luokkiinsa mainoksen, joka kannustaa hakemaan ryhmästipendiä eli rahallista avustusta omien unelmien toteuttamiseksi. Lisätietoa: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/11/07112016_2.html

Lisäksi edustajat veivät omalle luokalleen tuliaisena tunnelmaa tuovan LED-valosarjan, joiden hankkimista viime vuoden edustajat kannattivat. Lopuksi edustajat koostivat koulumme osuuden Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten. Materiaali oli työstetty luokissa yhteisen ohjeen mukaan ja edustajat koostivat siitä yhteenvedon. Lasten Parlamentin toimintaa vapaa-ajallaan harrastavat lapset eri puolilta Tamperetta tekevät edelleen yhteenvedon kaikkien koulujen osuudesta.

Monet uudet edustajat kyselevät nyt käytävillä kohdatessamme, onko meillä tänään kokous. Useimpina päivinä ei ole, mutta tavoitteena on kokoontua kuukausittain ja aina tarpeen mukaan. Kokouksia pidetään etupäässä oppituntien aikana. Edustajien tehtävänä on selvittää kokouksen jälkeen, mitä omassa luokassa sillä aikaa opiskeltiin ja väliin jääneet tehtävät tehdään tarvittaessa kotona. Aina kokoukseen osallistuminen ei onnistu, jos on meneillään vaikkapa koe. Luokanopettaja voi tämän asian päättää.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat, eivät vain luokkiensa edustajat. Ihan kaikki ideat ovat sen arvoisia, että ne kannattaa kertoa joko luokan edustajille tai suoraan minulle ja mietimme sitten yhdessä, mitä voimme asioille tehdä.

Ma 21.11. oppilaskunnan apua tarvittiin Tähteitä nolla! -teemaviikon aamunavausta keskusradioista kuuluttamaan. Kaksi kolmasluokkalaista tyttöä hoiti homman tomerasti. Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, syntyykö tällä viikolla vähemmän ruokahävikkiä kuin yleensä ja jos syntyy, toivottavasti vaikutus jäisi pysyväksi.

Toiminta jatkuu itsenäisyyspäivään ja jouluun suuntautuen. Hyvää loppusyksyn jatkoa kaikille lukijoille!

JA 23.11.2016