Oppilashuolto

Oppilashuolto lukuvuonna 2017 - 2018

Yhteystietoja:

· rehtori Erkki Torvinen, puh. 040-517 9829
· erityisopettaja Kati Myllykoski-Mäkinen puh. 0400-269 182 
. erityisopettaja Kaisu Vuolo, puh. 0400-269 185
. kouluterveydenhoitaja Marjo Olli, puh. 050-3276274
· koulupsykologi  Katja Karhunen puh. 040 620 9639
. kuraaattori Saara Kärkkäinen 050 4648 475
. koululääkäriin yhteys kouluterveydenhoitajan kautta

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Lain voimaantulo muutti koulujen oppilashuollon käytänteitä ennalta ehkäisevämpään ja yhteisöllisempään suuntaan.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykki­sestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suo­jata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa rehtori. Toteuttavaan ryhmään kuuluu sekä opetushenkilöstöä että oppilashuollon palveluiden edustajia (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi) ja tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita.

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuollollista apua, voidaan tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi koota asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Ryhmän kokoaa se koulun työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Opetushenkilöstöllä on velvollisuus ohjata oppilasta (huoltajaa) oppilashuollon palvelujen piiriin. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat vapaaehtoisia.

 

Pedagoginen oppilashuolto

Pedagoginen oppilashuolto ja pedagoginen tuki kuuluvat kaikille oppilaille. Pedagogisen tuen tarvetta koordinoi koulussa pedagogisen tuen tiimi. Oppimisen tuki on koulun opetushenkilöstön antamaa yksilöllistä tukea lapselle tai nuorelle (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus). Oppimisen kolmiportaisella tuella (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) edistetään oppimista ja tuetaan oppilaan opiskelua.

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilas, huoltajat, koulun opetushenkilöstö ja tarvittaessa pedagogisen tuen tiimin jäsenet sekä oppilashuollon asiantuntijat